Në këtë shkrim autori është marrë me çështjen e trajtimit të kallëzuesit në gjuhësinë shqiptare, si një trajtim tradicional, kundruall trajtimit që i bëhet kësaj gjymtyre të rëndësishme sintaksore në teoritë e ndryshme gramatikore të gjuhësisë së përgjithshme.Ai nxjerr disa përfundime, nga ai grumbulli i të gjitha atyre teorive,duke dhënë sugjerime se si do të duhej të konceptohej kjo gjymtyrë  në gramatikat e ardhshme të gjuhës shqipe.Pra, vlen të lexohet.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 24,8KB) ...