Në këtë shkrim flitet për përfshirjen e proverbave Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980, për vetë faktin se kjo vepër e njohur leksikografike ka vënë në spikamë një numër shumë të madh të tyre.  Sortimi dhe radhitja është bërë gjithnjë duke u mbështetur në programet e njohura të Linux-it dhe duke u mbështetur në shkurtesën fj.u. që do të thotë fjalë të urta.

Lexo shkrimin e plotë në (PDF, 255KB) ...