Në këtë shkrim autori iu është qasur shmangieve gramatikore që po ndodhin përditë në mediat tona të shkruara, por edhe në ato elektronike. Ai ka vënë në spikamë këtu dy shmangie sintaksore, siç është rasti kur një fjali e përbërë a periudhë në përbërje të saj ka një apo disa elemente të tepërta a të tepruara dhe, rasti i dytë, kur ato kanë një a disa elemente të mangëta a të munguara. Që të dy rastet përbëjnë shkelje të rregullave, jo vetëm gramatikore, por edhe kuptimore (semantike) etj.

Lexo shkrimin e plotë ( PDF, 64 KB) . . .