Si do të duhej konceptuar togfjalëshi në gjuhësinë shqiptare?

Në këtë shkrim autori  është marrë me çështjen e klasifikimit të togfjalëshave, duke u mbështetur në teoritë gjuhësore të disa gjuhëve të tjera, e në veçanti në atë të gjuhës angleze, që për autorin është më i arsyeshëm dhe i mundshëm të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Artikullshkruesi ka sjellë edhe disa shembuj për secilin tip të togfjalëshave në gjuhën shqipe, shpeshherë edhe ndonjë shpjegim teorik-përqasës dhe interpretim edhe nga gjuhë të tjera për arsye thjesht krahasimi.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 126 KB) ...