Frazeologjizmat në FGJSSH të vitit 1980

Frazeologjia është njëra nga katër disiplinat e njohura të fushës së leksikologjisë. Ajo ka për bazë të studimit idiomat, njësitë dhe bashkimet frazeologjike në një gjuhë të caktuar. Pra, ato mund të vështrohen në disa rrafshe: në rrafshin sinkronik dhe diakronik në një gjuhë të vetme ose në disa gjuhë ku synohet të vihen në dukje pikëpërkimet dhe pikëdallimet në mes tyre.

më gjerësisht ...

Fjalët jostandarde në FGJSSH të vitit 1980

Fjalori i gjuhës së sotme shqipe i vitit 1980 (më tutje FGJSSH) ka një numër të madh fjalësh dhe shprehjesh gjuhësore që nuk përkojnë me standardin e gjuhës së sotme shqipe. Pse themi kështu?
E themi këtë në këtë mënyrë për vetë faktin se në të janë përfshirë shumë fjalë dialektore të evidentuara si krahinorizma, të stilit bisedor, të thjeshtligjërimit, të vjetra (si arkaizma) etj. që, për mendimin tim, nuk është dashur të gjenin vend aty.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 201 KB) ...